PTA Members 2019-20

Sr No. Name of the Parent Class
1. Manisha More I
2. Mittal Mitesh Darji II
3. Mamta III A
4. Anil Jain IV A
5. Shilpa Achrya IV B
6. Ramila Suresh Prajapati V A
7. Manish Jain V B
8. Komal Salvi VI
9. Monika Jain VII
10. Sapna Dhakan VIII 
11. Dhruti Kapadia  IX A
12. Raakhi Shah IX B
13. Malti Shah X A
14. Kesar Jain X B